توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمانهاي اقتصادي و اجتماعی است. با بهبود مدیریت است که میتوان بهره وري را افزایش داد و از ظرفیت ها وامکانات موجود کالا و خدمات بیشتري را تولید نمود و ظرفیت هاي زیادتري را بوجود آورد.

بهبود مدیریت نیز مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت است. امروزه مدیریت به عنوان یکی از شاخه هاي معرفت بشري پیشرفت زیادي نموده است و آموزش و تحقیق در زمینه آن گسترش فراوانی یافته است. باتوجه به اهمیت مدیریت در رشد و ارتقاء سازمانها و جوامع، نظامهاي آموزش عالی کشورها آموزش و تحقیق در حوزه مدیریت را از نظر کیفی و کمی به سرعت توسعه داده اند.((MBA یکی از زمینه هاي بارز توسعه آموزش مدیریت ایجاد رشته کارشناسی ارشد مدیریت سازمان در کشورهاي مختلف جهان است. این رشته به سرعت نخست در آمریکا و کشورهاي صنعتی و سپس در کشورهاي در حال توسعه موفق، گسترش یافته است.

همانطوریکه قبلا ذکر شد، فارغ التحصیلان دوره هاي کارشناسی و مخصوصا فارغ التحصیلان دوره هاي فنی و مهندسی وارد این دوره شده و در یک آموزش فشرده و پرکار به فراگیري دانش و فنون مدیریت می پردازند. ترکیب دانش تخصصی دوره کارشناسی و آگاهی و تسلط به دانش و فنون مدیریت در دوره کارشناسی ارشد، از فارغ التحصیلان این دوره مدیران کارآمد و مؤثري میسازد که در افزایش کارآیی و رشد سازمانهاي اقتصادي - اجتماعی تأثیر بسزایی دارند. به خاطر کسب همین توانایی هاست که در سه دهه اخیر دوره هاي MBA در کشورهاي مختلف جهان به سرعت گسترش یافته و تنها در کشور آمریکا حدود ۷۰۰ موسسه آموزش عالی دوره      MBA ارائه میدهند.

اگر می خواهید خود را قانع کنید که چراMBA  را انتخاب کنید، کار دشواري نخواهید داشت. جایگاه MBAدر دنیاي امروز امکان ادامه تحصیل در برترین دانشگاههاي داخل و خارج را در اختیار شما قرار خواهد داد. در صورتی که زمینه شغلی مدنظر شما باشد، با توجه به اینکه این رشته بسیار نوپاست و با استقبال شدید سازمانها نیز مواجه شده است می توان بازار کار بکر و دست نخورده اي براي آن در نظر داشت، هرچند در آمریکا علی رغم سابقه ۸۰ ساله هنوز بازار کار بسیار وسیعی در اختیار فارغ التحصیلان قرار دارد. در ایران نیز آمارهاي فعلی نشان از تضمین شغل در آینده دارد .

MBA قابلیتهاي شما را وراي تخصصی که اکنون دارید توسعه خواهد داد و شما را به شخصی مبدل خواهد کرد که هیچ سازمانی قادرنخواهد بود به راحتی از روي تخصص شما عبور کند. این نکته که قادر هستیدMBA را به عنوان رشته دوم همراه با رشته اصلی خود امتحان دهید نیز قابل توجه است. هرچندMBA ارزشی وراي رشته هاي تخصصی و فنی در دنیاي امروز دارد.