• هدف این پودمان ارتقاء سطح نگرش، دانش و مهارت‌های دانشپذیران به طور مقدماتی درباره مباحث سازمان و مدیریت در کسب‌ و کار می‌باشد.
پودمان اول
 نام درس  مدت زمان
 رفتار سازمانی و دانش و مهارتهای نوین رهبری 28
 مدیریت سرمایه گذاری و بورس و اوراق بهادار 20
 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 20
 مدیریت استراتژیک پیشرفته 24
 بازاریابی پیشرفته 24
 مدل های کسب و کار 20
 روش تحقیق برای مدیران 12

  

  • هدف این پودمان ارتقاء سطح دانش و توانایی دانشپذیران درباره مهارت‌های ویژه مدیریت کسب‌ و کارها می‌باشد.
پودمان دوم
 نام درس  مدت زمان
 مبانی و تحلیل صورت های مالی 16
تصمیم گیری برای مدیران 20
استراتژی های بازاریابی 20
تحلیل اقتصاد بین الملل 20
مدیریت تامین سرمایه 16

  

  • هدف این پودمان ارتقاء سطح مهارت های دانشپذیران درباره بخش های تخصصی مدیریت و آشنایی با زیرساختارهای کلیدی مدیریت کسب و کارها می‌باشد.
پودمان سوم
 نام درس  مدت زمان
مدیریت ریسک شرکت ها 16
 مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات 20
تحلیل رفتار مصرف کننده 16
آینده پژوهی 20
خلاقیت، نوآوری،کارآفرینی و ایجاد کسب و کار 20